Protecció de Dades


1.RESPONSABLE. QUI TRACTARÀ LES MEVES DADES?

ERGO SEGUROS DE VIAJE (en endavant ERGO), amb CIF W0040918E i domicili a Av. Isla Graciosa, 1, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. Contacteu-nos per correu electrònic d’atenció al client se.ejaivedsoruges-ogre@dpd o al telèfon 91 344 17 37

El delegat de Protecció de Dades (en endavant DPD) és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat a la nostra entitat. Si necessiteu contactar-hi, podeu fer-ho a se.ejaivedsoruges-ogre@dpd o enviant una carta a l’adreça anterior, amb la referència «Delegat de Protecció de Dades».

2.TRACTAMENTS COMPATIBLES

Únicament tractarem les vostres dades per complir els nostres contractes o les sol•licituds de pòlisses, com també, addicionalment, per millorar la nostra atenció o els nostres serveis, sempre ajustats a les vostres necessitats. Aquestes finalitats addicionals requereixen, segons els casos, o bé que ens hàgiu donat el vostre consentiment, o bé que no us hi hàgiu oposat, perquè hi ha un «interès legítim» en el tractament. Podeu trobar la definició d’interès legítim a continuació.

3.FINALITATS, PER A QUÈ ES FARAN SERVIR LES MEVES DADES?

3.1.Els tractaments són necessaris per complir les normes i els contractes o sollicituds.

Així es faran servir per:

 • Complir l’ordenament jurídic (lleis i altres normes), cosa que implica en ocasions cedir les dades a les autoritats, entre aquestes la Direcció General d’Assegurances (en els casos d’inspecció o de resolució de queixes o reclamacions davant la dita Direcció) i l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • Atendre les sol•licituds per contractar amb nosaltres, com també complir els contractes d’assegurança corresponents.
 • Fixar la prima de l’assegurança, per a la qual cosa es fa una anàlisi derivada de la durada del viatge contractat i de la destinació, com també de les dades que ens subministreu en el moment de la contractació, tant directament com a través del prenedor. Per exemple, com més durada i més distància, o llocs més allunyats de nuclis urbans desenvolupats, el cost de l’assegurança és més alt, perquè el cost de poder-vos ajudar amb assistència sanitària o d’un altre tipus també ho serà. Això implica crear perfils i decisions automatitzades.
 • Les normes ens obliguen a dotar provisions comptables i per això ens cal fer perfils i prendre decisions automatitzades que ens permetin analitzar les probabilitats que ocorri un sinistre, cosa que suposa utilitzar les vostres dades amb aquestes finalitats estadístiques.
 • Igualment hem de prevenir el frau amb els tractaments que incloguin perfils o decisions automatitzades necessaris per complir les obligacions imposades per la normativa, com també fer les recerques i els peritatges que siguin necessaris per analitzar el pagament dels sinistres.
 • En ocasions, també hem de demanar i conservar els enregistraments de trucades telefòniques que, si és el cas, es puguin produir.
 • A més, si és el cas, hem d’actualitzar les vostres dades essencials (dades identificatives i altres d’incloses com necessàries en cada contracte) i enriquir-les o corregir-les amb dades públiques (registres públics, cadastre o dades que hagi fet públiques manifestament) per tal de complir les obligacions d’identificació i altres que siguin d’aplicació.
 • En cas que actueu per compte d’una persona jurídica, o d’un tercer, les vostres dades de contacte es tracten igualment per mantenir la relació jurídica.
 • La llei ens habilita, per poder complir la pòlissa d’assegurances, a fer aquests tractaments:
  • Per determinar i gestionar l’assistència sanitària necessària, així com la indemnització que, si és el cas, sigui procedent quan aquesta hagi de ser satisfeta per ERGO.
  • Per fer l’abonament adequat de les prestadors sanitàries (hospitals, metges, operadors, etc.) o el reintegrament a l’assegurat o als seus beneficiaris de les despeses d’assistència sanitària que s’hagin dut a terme en l’àmbit de la pòlissa.
  • A més, en el cas d’ERGO, s’informa que aquesta empresa constitueix un grup, cosa que pot fer que sigui necessari comunicar dades personals entre empreses del grup per al compliment de les obligacions de supervisió establertes per la llei. Normalment són dades anònimes o seudonimitzades. A l’apartat «destinataris» podeu ampliar la informació del grup.
  • Finalment, la llei també ens habilita a comunicar a les entitats reasseguradores, si n’hi ha, les dades que siguin estrictament necessàries per a la celebració del contracte de reassegurança en els termes que preveu l’article 77 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança o la realització de les operacions connexes, entenent-se per aquestes la realització d’estudis estadístics o actuarials, anàlisi de riscos o investigacions per als clients, així com qualsevol altra activitat relacionada o derivada de l’activitat reasseguradora.
 • En el cas que així ens obligui la legislació, s’haurien de fer proves d’idoneïtat i de conveniència per contractar determinats productes.

3.2.Els tractaments addicionals basats en un interès legítim són per atendre-us de forma personalitzada i millorar els nostres productes i serveis.

De manera que, per això, sempre es pot exercir el dret d’oposició en qualsevol moment. Aquests tractaments, sempre que seguiu sent client de l’entitat, són:

 • Trametre comunicacions comercials relatives a pòlisses d’assegurances, dins la vostra expectativa raonable de privacitat (per ex., productes similars als que heu contractat), per qualsevol mitjà inclòs el telefònic, postal i correu electrònic, sms, mitjà de comunicació equivalent o avís durant la navegació.
 • Cedir les vostres dades per a la prevenció del frau i la creació de fitxers comuns, d’acord amb la normativa, com també per garantir la seguretat de les nostres xarxes i informació.
 • Igualment per transmetre les dades personals al grup empresarial i entitats afiliades, però només per amb finalitats administratives internes, inclòs el tractament de dades de clients. Podeu consultar a «destinataris» les entitats que conformen el grup ERGO.
 • Actualitzar les vostres dades essencials (dades identificatives i altres d’incloses com a necessàries en cada contracte) i enriquir-les o rectificar-les amb dades públiques (registres públics, cadastre i informació que hàgiu fet pública manifestament) amb finalitats comercials i per al manteniment adequat de la nostra relació.
 • Crear models de comportament a través de dades seudonimitzades i anònimes, per tal de generar nous productes o serveis, millorar els productes o serveis o l’atenció que prestem.
 • Fer enquestes de satisfacció amb els productes i els serveis contractats.
 • Les dades de contacte de persona jurídica referits a la localització professional també es tracten basant-se en l’interès legítim, amb la finalitat de mantenir relacions comercials o altres de qualsevol índole amb la persona jurídica en què presteu els vostres serveis. Això mateix s’aplicarà a les dades d’empresaris individuals quan s’hi refereixin únicament en aquesta condició i no es tractin per entaular una relació amb aquests com a persones físiques.

3.3.També poden ser tractaments voluntaris basats en el vostre consentiment els tractaments que ens consentiu específicament.

Consentiment que sempre es pot revocar sense que això us hagi de suposar cap perjudici. Entre aquests tractaments hi ha:

 • La utilització de «cookies» o altres dispositius per millorar la navegació; podeu obtenir més informació a la «política de cookies» que apareix perquè sigui acceptada abans d’iniciar la navegació, i que podeu trobar al nostre web www.ergo-segurosdeviaje.es
 • La geolocalització de la vostra posició, quan així ho consentiu per a la prestació d’un servei que ho requereixi, de la forma en què s’explica convenient amb el dispositiu que utilitzeu o amb l’app corresponent. Com sabeu, us ajudem en el vostre viatge mitjançant de l’app «Travel&Care». La podeu descarregar en qualsevol moment.
 • Qualsevol altra dada que consentiu en el futur, comptant amb la vostra confiança per a això, com són la incorporació de les vostres dades als canals de fidelització, enquestes promocionals, sortejos o avantatges especials per a clients que es creïn.

4.»PERFILATS» I DECISIONS AUTOMATITZADES. PER QUÈ I PER A QUÈ ES FAN SERVIR?

Perfilar consisteix a utilitzar les vostres dades personals per avaluar determinats aspectes de la vostra persona. A ERGO únicament s’avaluen les dades del viatge en si, i la resta de dades subministrades, com l’edat, per fixar la prima de l’assegurança i fer provisions comptables. A més a més, però sempre amb dret a l’oposició, o d’acord amb el vostre consentiment, per ajustar les ofertes a les vostres necessitats particulars.

Aquests perfils permeten adoptar decisions completament automatitzades, és a dir, sense intervenció humana, ja que així podem prendre decisions homogènies, iguals per a tothom, que tenen en compte dades objectives o propensions. En tot cas, en aquests supòsits, si la decisió us afecta significativament, sempre teniu dret a sol•licitar que us atengui una persona, a expressar el vostre punt de vista i a impugnar la decisió, ja que el nostre interès és sempre atendre-us de la manera més eficient possible. Si és el cas, si us plau, recorreu al nostre DPD o al servei d’atenció al client.

5. TERMINIS. DURANT QUANT TEMPS CONSERVEM LES VOSTRES DADES?

Llevat que ens hàgiu donat el consentiment, únicament conservem les vostres dades mentre sigueu client o mantinguem la relació. A partir d’aquest moment, només s’han de conservar degudament bloquejades (és a dir, a disposició de les autoritats corresponents i per a la defensa de l’entitat) les dades mínimes necessàries relatives a les operacions i transaccions efectuades per poder atendre qualsevol reclamació mentre no hagi prescrit. Normalment els terminis aplicables són de 10 anys per a la Llei de prevenció de blanqueig de capitals, en el cas que sigui aplicable, i de 5 anys per atendre les reclamacions per les pòlisses d’assegurança de viatge, que inclouen danys a persones, o de 2 anys per a les relatives a danys materials. Transcorreguts els terminis de prescripció se’n procedeix a la cancellació final.

Si us heu donat d’alta al nostre web, mantenim les vostres dades mentre estigueu inscrit, per evitar que hàgiu de tornar a passar per l’alta en la tramitació d’altres pòlisses o sinistres.

Si no sou client i heu fet alguna sol•licitud de contractació, conservem les vostres dades mentre l’oferta lliurada estigui vigent o, en el cas que, si no s’ha fixat un termini, estableixi el termini legal.

Les imatges captades amb finalitats de videovigilància es mantenen durant un mes, excepte quan la llei autoritzi terminis més amplis, com ara quan s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes contra la integritat de les persones, els béns o les instal•lacions. Això mateix passa amb les dades d’accés a edificis privats, amb finalitats d’identificació i de seguretat.

6. QUINES DADES I TRACTAMENTS SÓN OBLIGATORIS I QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES DE NO LLIURAR-LES?

En els formularis de recollida de dades hi pot haver camps marcats amb un asterisc (*) que són obligatoris per celebrar el contracte o per fer la sol•licitud. En conseqüència, aquestes dades són necessàries per a aquestes finalitats i sense les dades no es pot continuar l’operativa. La resta sempre són opcionals.

7. DESTINATARIS. QUI POT VEURE LES MEVES DADES?

Només ERGO, llevat que ens hàgiu donat el vostre consentiment per a la seva cessió, o aquesta sigui imposada per una norma, com passa per exemple davant la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

També en poden ser destinataris les asseguradores o reasseguradores o tercers col•laboradors o proveïdors que, per raons de reassegurança, coassegurança o per l’operativa en la gestió de sinistres, intervinguin en la gestió de la pòlissa i dels seus sinistres, com els proveïdors d’algun servei, però això s’ha de fer sempre amb contractes i garanties subjectes als models aprovats per les autoritats. Per exemple, els pèrits avaluadors, gestors, advocats, etc. Entre els nostres proveïdors també comptem amb algunes empreses vinculades, com és DKV SERVICIOS, S.A., y de EURO-CENTER HOLDING, S.E. i la seva filial EURO-CENTER MADRID, S.A., una multinacional líder en el seu sector, mitjançant la qual prestem els serveis d’assistència en viatge arreu del món. En aquests casos, i a través d’EURO-CENTER, es poden produir transferències de dades a països tercers fora de la Unió Europea, però això només es fa a petició vostra, perquè comuniqueu la necessitat d’ajuda per estar assegurat, quan sigui estrictament necessari, i només quan necessiteu comptar amb l’assistència mèdica o material que podem prestar en virtut de la pòlissa d’assegurança, ja que així complim i executem el contracte d’assegurança. A més, en ocasions, amb això protegim els vostres interessos vitals o de la resta d’assegurats.

En el cas d’interès legítim, per al control del frau, o actuacions administratives internes, o quan ho hàgius consentit, les vostres dades es poden cedir a altres sucursals d’ERGO, o a empreses del Grup ERGO al qual pertanyem.

Al nostre web, política de protecció de dades, podeu veure un llistat de les categories de proveïdors i de les empreses del grup.

8. DRETS. QUINS SÓN ELS MEUS DRETS RESPECTE DE LES MEVES DADES?

Dret d’accés per comprovar si a ERGO s’estan tractant dades personals sobre la vostra persona i, en aquest cas, teniu dret a accedir a les vostres dades personals i a la informació addicional a què es refereix l’art. 15.1 del Reglament de Protecció de Dades.

Dret de rectificació, amb la finalitat de modificar les vostres dades personals en el cas que no siguin exactes. Així, teniu dret a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, a sol•licitar-ne l’eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides, hàgiu retirat el vostre consentiment, o altres supòsits, com completar les vostres dades, d’acord amb el que estableixen els arts. 16 i 17 del Reglament de Protecció de Dades.

Dret d’oposició, mitjançant el qual podeu sol•licitar que no es tractin les vostres dades personals per a determinades finalitats, especialment per als tractaments referits a l’elaboració de perfils o decisions automatitzades. En aquests casos, ERGO deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, tot això d’acord amb l’art. 21 del Reglament de Protecció de Dades.

Dret de cancel•lació o eliminació, pel qual es pot sol•licitar l’eliminació de les dades personals en els casos previstos en l’art. 17 del Reglament de Protecció de Dades.

Dret limitació al tractament, a través del qual podeu sol•licitar la limitació del tractament de les vostres dades; en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, atenció a requeriments judicials o a exigències legals.

En els casos de decisions basades únicament en tractaments automatitzats que produeixin efectes jurídics o que us afectin significativament de manera similar a aquests efectes jurídics, teniu dret a obtenir intervenció humana en aquesta decisió, com també a expressar el vostre punt de vista i, si així ho desitgeu, podeu impugnar aquesta decisió.

Portabilitat. Quan el tractament es basi en el vostre consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats, compteu amb el dret a sol•licitar la portabilitat de les dades que ens hàgiu facilitat, per rebre-les en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a fer que es transmetin a un altre responsable, d’acord amb l’art. 20 del Reglament de Protecció de Dades.

Revocació del consentiment.. En qualsevol moment podeu revocar el consentiment que hàgiu prestat, sense cap tipus de detriment o perjudici.

Reclamació. Podeu acudir en tot cas al delegat de Protecció de Dades de l’entitat enviant un correu electrònic a se.ejaivedsoruges-ogre@dpd. A més, teniu dret a presentar qualsevol reclamació davant l’autoritat de control competent, a Espanya, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sense perjudici de les competències que, si és el cas, tinguin altres entitats autonòmiques o supranacionals, d’acord amb el Reglament de Protecció de Dades i la normativa nacional, en funció de la vostra residència o ubicació.

9.DRETS. COM PUC EXERCIR ELS MEUS DRETS?

Us podeu adreçar amb un escrit a ERGO SEGUROS DE VIAJE EUROPAÏSCHE REISEVERSICHERUNG AG, SUCURSAL EN ESPAÑA a Av. Isla Graciosa, 1, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, o a l’adreça electrònica se.ejaivedsoruges-ogre@dpd adjuntant en ambdós casos còpia del vostre DNI o altre document oficial identificatiu.

10.PROCEDÈNCIA. D’ON S’OBTENEN LES MEVES DADES?

Si heu contractat la pòlissa per internet, o en el cas que ens contacteu per tramitar un sinistre, les dades ens les proporcionareu vosaltres o tercers als quals heu donat la vostra autorització, com passa amb els representants de menors o incapaços per als qui contracteu o gestioneu alguna pòlissa, o la persona que estigui fent la reclamació en el vostre nom.

En el cas de pòlisses col•lectives, les vostres dades mínimes (nom, cognoms i en alguns casos el DNI) són lliurades pel prenedor o contractant de la pòlissa (l’agència de viatges, per exemple).

11.CATEGORIES DE DADES QUE ES TRACTEN

Dades d’identificació, com el nom, cognoms, adreça, telèfon, i també adreces postals o electròniques.

Pel que fa a les «cookies», hi ha una política de cookies específica que podeu consultar al nostre web.

Dades econòmiques i socioeconòmiques, com edat, situació familiar o matrimonial, ocupació, etc., però únicament quan així es requereixi específicament.

Codis o claus d’identificació, com els usuaris i les contrasenyes que es generin per operar al nostre web, com també les adreces «IP» de les quals resulti una operativa determinada.

La vostra veu si feu servir el canal telefònic per tramitar sinistres o altres finalitats.

12.QUINES OBLIGACIONS TINC A L’HORA DE COMUNICAR LES MEVES DADES?

Partim del fet que les dades subministrades són exactes. Ens heu de comunicar les variacions que es produeixin en les dades facilitades. Això és especialment important en els casos en què, per exemple, es canviï d’adreça (per evitar que les cartes s’enviïn a una adreça equivocada), de correu electrònic o telèfon.

Així mateix, en el cas que subministreu dades de terceres persones, com a assegurats o beneficiaris, heu de comptar amb el seu consentiment i traslladar aquestes clàusules que s’entenen acceptades per aquestes persones.

volver a https://www.ergo-segurosdeviaje.es